İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
 
A.Derneklere ilişkin işlemler
 
a.Kuruluşları bildirilen derneklerin tüzüklerinin inceleyerek kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu onaylamak, kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,
b.Derneklerin, izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c.Dernek tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiye ve faaliyetten alı konması ile ilgili iş ve işlemleri izlemek,
d.Derneklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek,
e.Derneklerin genel kurullarının takibini yapmak, yaptıkları tüzük değişikliklerini incelemek,
f.Dernek gayrimenkullerinin takibini yapmak,
g.Derneklerin yönetici veya üyelerinin, Devletin güvenliği ya da yasalara aykırı faaliyetlerine karşı ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak,
h.Derneklerin her yılın ilk dört ayı içerisinde vermeleri gereken beyannameleri takip etmek,
i.Dernekler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek,
j.Derneklerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
k.Derneklerin, kuruldukları ilçeler ile amaçlarına göre tasnifi yapılarak ayrıntılı istatistikî bilgilerini oluşturmak,
l.Derneklerle ilgili adli ve idari işlemlerin takibi,
 
B.Sendikalara ilişkin işlemler
 
a.6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre sendika ve konfederasyon, bölge şubeleri, şube ve temsilcilik kuruluşu ile genel kurul ve diğer bildirim işlemleri ilişkin görevleri yürütmek,
b.Sendikal işlemler ile ilgili Valiliğe verilen evrakın incelenerek kayıtlara alındıktan sonra bir örneğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek,
c.Faaliyette olan sendika ve konfederasyon, bölge şubesi, şube ve temsilciliklerin mevcut dosya numaraları üzerinden; yeni kurulacakların ise son dosya numarasından devam ettirilmek suretiyle kaydedilmesi ve bu kuruluşların tüm iş ve işlemlerinin aynı dosya numarası üzerinden yürütmek,
 
C.Siyasi Partilere ilişkin işlemler
 
a.2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre faaliyet bulunan siyasi partilerin bildirimlerine ilişkin Mülki İdare Amirliğine verilen evrakın bir örneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermek,
b.Siyasi Partilerin il, ilçe ve belde teşkilatlarının kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde yürütmek.
 
D.Yardım Toplamaya ilişkin işlemler
 
a.Yardım toplama kanunu çerçevesinde yardım toplama izni vermek,
b.Yardım toplama faaliyetlerinin denetimlerini yapmak,
c.Yardım toplama faaliyetleri ile ilgili adli ve idari işlemlerin takibi,
d.Yardım toplama faaliyetlerinin istatistikî bilgilerini oluşturmak,
 
E.Diğer
 
a.İl Dernekler Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı ile İlçe Dernekler Büro Şefliğinin koordineli çalışmasına yönelik önlemleri almak,
b.Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,
c.İlçe Büro Şefliklerinde çalışan personelin özlük haklarının takibi,
d.Personeli için hizmet içi eğitim planlaması yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
e.Lokallerin iş ve işlemlerini takip etmek,