AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunun 46. maddesinde yapılan değişiklikle; Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığının kurulması ve aynı Kanunun 73. maddesinde yapılan değişiklikle de; İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturulması hükmü getirilmiştir.
 
31.07.2003 tarihinde çıkartılan 4970 sayılı yasa ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile İçişleri Bakanlığında Dernekler Dairesi Başkanlığının yeri ve görevleri belirlenmiştir.
 
Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatının kuruluş ve görevleri ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’nin 15.10.2002 tarih ve 24907 sayılı nüshasında, değişiklikler ise 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Derneklere ilişkin bilgi, belge ve dokümanların Emniyet Genel Müdürlüğünden devralınması yapılarak, Dernekler Dairesi Başkanlığının merkez teşkilatı 9 Ekim 2003 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiş olup, derneklerle ilgili iş ve işlemler yürütülmeye başlanılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatları da bu tarihten sonra hızla oluşturularak dernekler ile ilgili iş ve işlemler taşra güvenlik birimlerinden devralınmıştır.
 
Diğer taraftan, 04.11.2004 tarihinde kabul edilen 5253 sayılı Dernekler Kanununun 38. maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yapılan değişiklikle yardım toplama faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra dernekler birimlerine verilmiştir.
 
              Konya Valiliğine bağlı İl Dernekler Müdürlüğümüz 15 Ekim 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikle kurularak,  9 Mart 2004 tarihinden itibaren de fiilen Valilik Binasında hizmet vermeye başlamıştır.
 
İlçelerde ise, Kaymakamlıklar bünyesinde Dernekler Büro Şefliklerine verilmesiyle kuruluşumuz hukuki statüsüne kavuşmuştur.
 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 10.10.2013 tarih ve 2013/47 sayılı genelgeleri ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü uhdesinde yürütülen sendikal işlemler 30.10.2013 tarihinde yapılan devir teslim neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü’nden devralınmıştır.
 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 03.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı genelgeleri ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Siyasi Parti işlemleri 15.01.2014 tarihinde yapılan devir teslim neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü’nden devralınmıştır.
 
Teşkilatlanma Aşağıda Belirtilen Yönetim Kademesi ve Birimlerden Oluşmuştur.